Co je to ženská cykličnost + OMALOVÁNKA

Ženská cykličnost
Ob­čas si mys­lí­me, že men­stru­a­ce je tu jen pro zlost. Jen­že – je to vlast­ně dar a má spous­tu vý­hod, kte­ré jen po­tře­bu­je­me umět vy­u­žít sa­my pro se­be.😉  
 
Kro­mě to­ho, že jsou sa­mot­né dny men­stru­a­ce pro tě­lo ob­rov­ským de­to­xem, dů­le­ži­tý je ce­lý 28­den­ní cyk­lus a kaž­dá z je­ho fá­zí, při kte­ré se úpl­ně pro­měňuje­me.
Kaž­dý mě­síc 🌔🌓🌕🌑 si tak pro­jde­me fá­zí :
 
  • Pan­ny – jaro                                                   
  • Mat­ky – léto
  • Ča­ro­děj­ky – podzim
  • Věd­my – zimy

 

 

 


  Je skvělé vědět v jaké fázi jsi a dát to vědět své rodině  OMALOVÁNKU A PŘEHLED FÁZÍ
 
Jak pracovat s lunární omalovánkou?
 
Omalovánku si můžete vystavit na ledničku, nebo jinde po bytě. Aktuální fází dát vždy nahoru.  Stručný přehled fází nejdeš dole v textu.  Připravila jsem i přehled pro může ať jim pomůžeme pochopit.
 
  Pokud chceš omalovánku a přehled pro muže klikni a v mžiku ji máš na emailu.  
 


 
 

 
 
 
 
  • Přehled pro muže v jaké fázi se nacházíte a co mohou očekávat.
  • Doporučuji vystavit na viditelné místo a označit aktuální týden.
  • Věřím, že to pomůže  k rodinné pohodě a  porozumění. 
 

 

 

 

 


 
Jak je vy­u­žít? 
 
  podrobně řeším se ženami v kurzu   ⇒     NALEZNI SVOU ŽENSKOST
 
1. fá­ze – Sta­ře­na, věd­ma, moud­rá že­na 👵 ZIMA
To­hle je ob­do­bí men­stru­ač­ní fá­ze, kte­ré se při­rov­ná­vá v pří­ro­dě k ob­do­bí zi­my. Že­na je v té do­bě una­ve­ná a na­bí­rá ener­gii na ce­lý příští cyk­lus. Když si ne­od­po­či­ne, od­ra­zí se to v dal­ších fá­zích. Tě­lo je otek­lé a roz­bo­la­vě­lé, na­stá­vá úby­tek ener­gie, jsme em­pa­tic­ké, pře­cit­li­vě­lé a emo­tiv­ní, ale za­se má­me po­cit lep­ší­ho pro­po­je­ní s pří­ro­dou.
♥️ V té­hle do­bě bychom mě­ly pře­mýš­let o tom, ja­kým smě­rem se ubí­rat, co je v ži­vo­tě oprav­du dů­le­ži­té. Jsme schop­né otevřít se pů­vod­ním in­stink­tům. Stáh­nout se do se­be, na­bí­rat ener­gii, na­chá­zet rov­no­váhu.
 
2. fá­ze – Pan­na 👧 JARO
Dy­na­mic­ká pre­o­vu­lač­ní fá­ze, žena by se měla za­mě­řit víc sa­ma na se­be. V pří­ro­dě se dá při­rov­nat k ob­do­bí ja­ra. Jsme se­be­jis­té, ne­zá­vis­lé, spo­le­čen­ské, od­hod­la­né a sou­stře­dě­né. Je to nej­lep­ší do­ba pro za­ha­jo­vá­ní no­vých pro­jek­tů. Je to ob­do­bí ra­dos­ti, hra­vé se­xu­a­li­ty, ko­ke­to­vá­ní. V té­hle fá­zi mys­lí­me tro­chu ja­ko muži a dob­ře se s ni­mi do­mlu­ví­me.
♥️ Ne­mu­sí­me to­lik spát, cí­tí­me se krásné. Jsme schop­né ana­ly­zo­vat, or­ga­ni­zo­vat a sta­no­vo­vat si pri­o­ri­ty. Dob­ré ob­do­bí pro všech­ny vě­ci spo­je­né s ka­ri­é­rou.
 
3. fá­ze – Mat­ka 👩‍👧 LÉTO
Ener­gie ovu­lač­ní fá­ze cyk­lu, v pří­ro­dě je to ob­do­bí lé­ta, se za­čí­ná za­mě­řo­vat víc na dru­hé než na se­be. Jsme schop­ny dá­vat více lás­ky, obě­ta­vě pe­čo­vat, být něž­né a ta­ké být v sou­la­du. Se­xu­a­li­ta je spíš o hlu­bo­ké lás­ce a sdí­le­ní, o po­sky­to­vá­ní rozko­še part­ne­ro­vi.
♥️ Mů­že­me na se­be vzít od­po­věd­nost, sta­rat se o své pro­jek­ty, pod­po­ro­vat dru­hé, cho­dit na dů­le­ži­té schůz­ky, kde bu­de­me pře­svěd­či­vé. Je to vý­bor­ná do­ba na ko­mu­ni­ka­ci. Mož­ná v tu do­bu za­zna­me­ná­te víc žá­dos­tí o po­moc a pod­po­ru od dru­hých. Jsme pl­né tvo­ři­vé ener­gie, má­me ži­vé sny a ta­ké mů­že­me mít nej­růz­něj­ší před­tu­chy.
 
4. fá­ze – Ča­ro­děj­ka🧙‍♀️  PODZIM
Jde o pre­men­stru­ač­ní fá­zi cyk­lu, kte­rá se dá při­rov­nat v pří­ro­dě k pod­zi­mu. Ener­gie se za­čí­ná ob­ra­cet dovnitř, za­čí­ná­me si uvě­do­mo­vat svou vnitř­ní strán­ku. Sí­la a vý­kon­nost po­ma­lu ze­sla­bu­jí, zhor­šu­je se schop­nost sou­stře­dě­ní, pře­stá­vá se nám chtít za­bý­vat se běž­ný­mi zá­le­ži­tost­mi. Na­o­pak se zlep­šu­je in­tu­i­ce, vzrůs­tá schop­nost sně­ní, vhle­du, in­spi­ra­ce, no­vých ná­pa­dů. Po­tře­bu­je­me víc spát.
❤️Po­tře­bu­je­me tvo­řit a jsme ta­ké kri­tic­ké – i se­be­kri­tic­ké. Do­ká­že­me na­jít chy­by a zjis­tit, proč ně­co ne­fun­gu­je, jak má. Jsme smy­sl­né, váš­ni­vé, ero­tic­ké, ovlá­da­né pu­dy. Svá­dí­me a jsme za­mě­ře­né na vlast­ní uspo­ko­je­ní.
 
 
Toto je velmi stručně řečeno pokud chceš více poznat sebe a rozumět vnitřnímu já a naučit se využívat svůj menstruační cyklus v každodenní životě koukni na můj kurz   NALEZNI SVOU ŽENSKOST